vagaa_cao naava vaar vaoL pa`mauKa faona naMbar
Ea`I laXmaInaarayaNa maMidr,iTLk caaOk klyaaNa(pa) saaoma tao bauQa du. 4 tao 5|| maMijarI fDko  , AaSaa cak`dova 8007976343, 9869779454
Ea`I laXmaInaarayaNa maMidr,iTLk caaOk klyaaNa(pa) Saina-riva du. 4 tao 5|| maMijarI fDko  , ismataa imaija_ 8007976343, 9222225013
kO.saumataI gauptao AByaaisaka gaMQaarnagarI,KaDkpaaDa,klyaaNa (pa) Saina-riva sa.7|| tao 9 AasaavarI iBaDo, maMijarI fDko 9619288793, 800796343
raQaabaa[_ saazo knyaa SaaLa,ramanagar DaoMibavalaI (paU) maMgaL-bauQa saayaM. 7 tao 8|| maMijarI fDko, naoha kaoMDko 8007976343, 9769133674
Ea`I ivaÛla maMidr sToSana javaL ivarar (pa) Sainavaar du. 3|| tao 5|| maMijarI fDko 8007976343
Ea`I d$apa`saad itasara majalaa, nyaU [MiglaSa skUla samaaor zaNao (pa) maMgaL-bauQa saayaM. 6|| tao 8 SauBaaMgaI kulakNaI_, maMijarI fDko 9920229319, 8007976343
ivamaananagar saMqaa vaga_ bauQavaar du. 4 tao 5|| BaartaI doSapaaMDo 9145645998
iTMgaronagar saMqaa vaga_ Sainavaar du. 4 tao 5|| AartaI Adavadkr 9823186741
gaNaoSanagar vaDgaaava SaorI gaur}vaar du. 3|| tao 5|| saaO.mainaYaa dataar 9422303332
ivaEa`aMtavaaDI saMqaa vaga_ maMgaLvaar du. 3|| tao 5|| BaartaI doSapaaMDo 9145645998
dugao_Sa saMqaa vaga_ sahkarnagar naM 1 saaoma,bauQa,Sauk` saayaM. 6 tao 7 ipa`yaa irsabaUD 8975668280
Acyauta vaga_ sadaiSava paoz saaoma-maMgaL du. 5 tao 6 icaMtaamaNaI jaaoSaI 9420480530
Aama`paalaI saMqaa vaga_, kvao_nagar saaoma tao bauQa du. 4 tao 5|| {jvalaa gaaoKalao 9921223391
ima~amaMDL saMqaa vaga_,pava_taI saaoma tao Sauk` sa. 7 tao 8 , du.4 tao 5 ma.iva.roNaavaIkr 9371011649, 24420095
gaItaaQama_ maMDL vaga_ rivavaar sa. 9 tao 10|| SauBaaMgaI jaaoSaI 9850470427
maRtyauMjaya maMdIr vaga_ kvao_nagar/kaoqar}D Saina-riva sa. 11 tao 12|| maugQaa baapaT 9404612845
igarIjaa SaMkr saaosaa.kvao_nagar saaoma-maMgaL sa.10|| tao 12 maugQaa baapaT 9404612845
Ea`I gaNaoSa gaItaa saMqaa vaga_,maaiNakbaaga saaoma/Sauk` du. 4 tao 5|| mamataa jaaoSaI 9850257926
gajaanana saMqaa vaga_ maMgaoSakr haVispaTla samaaor vaRMdavana vaga_ kvao_nagar saaoma tao gaur} du. 4 tao 5.15 ipa`yaa kaorannao 8600044949
[Md`nagarI saaosaa.DhaNaUkr kaVlanaI saaoma tao bauQa du. 4 tao 5|| vasauMQara jaaoSaI 9404237442
gaItaa Salaalaa vaga_ pa`Baata raoD saaomavaar du. 3|| tao 5 SaaoBanaa AapaTo 9371170567, 25448559
gaaoMdvalaokr vaga_ naonao GaaT,Saina.paoz saaoma tao gaur} du. 2|| tao 4 saMQyaa vata_k 9405027034
Ea`I SaRMgaorI SaMkr maz kaoqar}D Dopaao javaL saaoma tao bauQa du. 4 tao 5|| saunaMda KaaMDokr 8605271946, 25380698
ivaEa“aMtavaaga saaosaa. iSavaajaInagar maMgaLvaar,Sauk`vaar du. 3|| tao 5 pa`ItaI gaMgaaKaoDkr 9423057090
[_Saavaasya navasa+ad`I,kvao_nagar bauQa tao Sauk` du. 4 tao 5|| ismataa kulakNaI_ 9595862206
BaajaIrama maMidr saMqaa vaga_,naarayaNa paoz saaoma tao Sauk` du. 3|| tao 5 sauinataa vaIrkr AMjalaI iSaMdo 9275148049, 9326846286
sToT baVMk nagar,kaoqar}D maMgaL,bauQa riva du. 3 tao 5|| rtnamaalaa jaaoharlao 7276246942
ivaza[_ vaga_ kaoqar}D Sauk` tao riva du. 4 tao 5|| Anaujaa caaopaDo 9850642353
snaoh paVraDa[_ja paaOD faTa saaoma tao bauQa du. 4 tao 5|| Anaujaa caaopaDo 9850642353
inaJa_r saaosaa.kaoqar}D maMgaL-bauQa du. 12 tao 1|| klaa jaaoSaI 9552944778
ihmaalaI saaosaa. erMDvaNao maMgaL,gaur} saayaM. 5 tao 6|| klaa jaaoSaI 9552944778
gaaopaaL ivahar ApaaT_maoMT,kaoqar}D maMgaL-bauQa sa. 10 tao 11 saaQanaa gaaoKalao 9881715921
navaSyaa maar}taI saMqaa vaga_,isaMhgaD raoD bauQa,gaur} du. 4 tao 5 SaOlajaa ZokNao 9881093915, 24250428
vaRdaMvana saaosaa. d$avaaDI bauQa,Sauk` du. 3.45 tao 5 sauinataI hYao_ 9960522265
vaarjao maaLvaaDI vaga_,vaaarjao saaoma tao gaur} sa. 11 tao 12 Alaka mauwyao, Aismataa navaro 9922458648, 8308225250
saImaa saagar saaosaa.ibabavaovaaDI bauQa-gaur} du. 4 tao 5|| saMigataa karMDo 8975747991
AaoMkar saaosaa.vaga_ ka~aja saaoma tao gaur} du. 4 tao 5|| naMda paanasao 9422522697, 26962697
svaanaMd gaNaoSa maMdIr AanaMdnagar,isaMhgaD raoD Sainavaar du. 4 tao 6 vaOjayaMtaI jaaoSaI 9763568375
gagana ivahar saMqaa vaga_,ibabavaovaaDI gaur}vaar du. 4 tao 6 maInala vaaMkr 9881402530
vaRdaMvana vaga_ kaoqar}D saaoma tao gaur} du. 3|| tao 5 SauBaaMgaI raoMGao 8380016640
QaayarI vaga_ QaayarI saaoma tao gaur} du. 2 tao 4 AaSaa jahagaIrdar, rMjanaa vaaNaI 7507590689
Diesako ivaSva saMqaa vaga_,QaayarI gaur}-Sauk` du. 4 tao 5.30 vaMdnaa paTola 8605380265
icaMtaamaNaI gaItaa saMqaa vaga_,ibabavaovaaDI saaoma-maMgaL du. 3.30 tao 5 irmaa paraMjapao 7722018217, 24281751
Aca_naanagar gaItaa saMqaa vaga_,erMDvaNao saaoma,bauQa,Sauk` sa. 11|| tao 1 maInaa fNasaLkr 7588230122, 25440448
gaur}raja saMqaa vaga_ kaoqar}D saaoma tao Sauk` du. 4 tao 5 laIlaavataI vaOÒ ismataaMjalaI jaaogaLokr 9881066309, 9326441738
gaur}dasa saaosaa. ibabaovavaaDI bauQavaar du. 4 tao 6 SauBada GaaNaokr 9970771305
laok  Ta{]na saaosaa. ka~aja maMgaL,Sauk` sa. 11|| tao 1 ipa`yaaMka AaDopa 9970871490
sauvaNa_gaItaa saMqaa vaga_ kaoqar}D saaoma-maMgaL du. 4 tao 5|| vaMdnaa doSapaaMDo 9119441097
ivanaayak vaga_ sahkarnagar naM.1 bauQa,Sauk` du. 5 tao 6 italaao$amaa fDNaIsa 9326356849, 24223424
ivarMgauL koMd` erMDvaNaa saaoma va gaur} sa. 11|| tao 1 saujaataa GaaMga`okr 9420864740, 25430459
ivaÛla maMidr Sainavaar paoz maMgaL tao gaur} du. 3 tao 4|| sauhaisanaI AByaMkr 7744909566
vaMDrisaTI saMqaa vaga_ ka~aja saaoma tao gaur} du. 4 tao 5 SauBada bavao_ 9850084023
gaNaoSaivahar saMqaa vaga_ ibabaovavaaDI saaoma tao bauQa sa. 11 tao 12|| irmaa dataar 9881204257, 24410128
gaItaaQama_ maMDL vaga_ sadaiSava paoz saaoma tao Sauk` saayaM. 5 tao 6 SauBaaMgaItaa[_ jaaoSaI, {Yaa krMdIkr 9850470427, 9422321519
gaur}gaNaoSanagar kaoqar}D saaoma-maMgaL du. 4 tao 5|| maukuMd kaoMZvaokr, maInaaXaI kaoMZvaokr 9422320116
AaoMkar vaga_ icapaLUNa Sauk`-Saina du. 4 tao 5 jyaaotaI paraMjapao 8275905590, 9657696365
vhaVTsa\ AVpa vaga_ saaoma va riva Anaujaa caaopaDo, AMjalaI gaaoDbaaolao 9850642343
SaahU kaVlaoja raoD vaga_ saaoma,bauQa,Sauk` du. 4 tao 5 saaO.rMjanaa kulakNaI_, saaO. Aca_naa vaOÒ 9421829554, 24227978
vaasaudova vaga_ isaMhgaD raoD saaoma tao gaur} du. 2|| tao 4 saaO.gaItaa kulakNaI_ 9404234308
vaasaudova vaga_ isaMhgaD raoD rivavaar sa. 8 tao 9|| saaO.gaItaa kulakNaI_ 9404234308
damaaodrnagar isaMhgaD raoD saaoma va gaur} du. 4 tao 5 saaO.maMgalaa ZokNaoo 9850956050